Qlosr Group AB (publ) tecknar avsiktsförklaring avseende förvärv av det Göteborgsbaserade IT-bolaget Bmore IT AB


Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group”) meddelar idag att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i det Göteborgsbaserade IT-bolaget Bmore IT AB (”Bmore IT”) samt med avsikt att i samband med detta också förvärva 100 % av aktierna i systerbolaget IT Finansiering i Väst AB (”IT Finansiering”).

Bmore IT och IT Finansiering förväntas omsätta cirka 190 Mkr under innevarande bokföringsår och förväntas generera ett rörelseresultat om cirka 11 Mkr. Vid utgången av 2020 hade Bmore IT och IT Finansiering 32 anställda. Förvärvets köpeskilling förväntas uppgå till cirka 80 miljoner kr där betalning föreslås delas upp i cirka 60 % aktier och cirka 40 % i likvida medel. Transaktionen ska genomgå en förvärvsutredning samt förhandlingar om det slutliga och bindande avtalet. Affären avses enligt planerna att slutföras under Q3 2021.

Bmore IT, verksamma inom IT-teknik, digitala presentationslösningar samt IT-volymleveranser, har en stark ställning och god kompetens inom offentliga upphandlingar vilket har resulterat i långa avtal med flera kunder inom den offentliga sektorn, exempelvis Göteborgs Stad och Domstolsverket. I avsiktsförklaringen ingår även att förvärva systerbolaget IT Finansiering. Bolaget är Bmore IT:s finansbolag och tillhandahåller diverse finansieringslösningar. Qlosr Group ser synergier i att integrera IT Finansiering med syfte att ytterligare äga hela leveranskedjan.

Ett förvärv av Bmore IT AB och IT Finansiering skulle stärka Qlosr Groups möjlighet att kraftigt växa sina prenumerationsintäkter inom den publika sektorn i hela landet. Ett förvärv skulle även innebära att Qlosr Group kan accelerera bearbetningen av SME-marknaden och friskolor i västra Sverige och växa prenumerationsaffären i Regionen. Förutsatt att affären slutförs kommer Qlosr Group också att komplettera sina nuvarande två målgrupper (Qlosr to Business samt Qlosr to Education) med en ny målgrupp, Qlosr to Public.

Qlosr Group har inte beslutat hur finansieringen av den kontanta delen av det föreslagna förvärvet ska ske.

”Affären ger oss flera nya verktyg för att kraftfullt växa vår prenumerationsaffär både på en ny marknad och inom ett helt nytt segment som fördubblar Qlosr Groups potential. Att vi dessutom genom affären kan kontrollera en större del av hela paketeringen blir viktigt för att kunna öka marginaler på sikt”, säger Jonas Norberg

”Vi har länge sett Potential i att växa vår affär med våra befintliga kunder och kunna jobba mer nationellt vilket nu blir möjligt”, säger Mats Blomdahl, CEO Bmore IT

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Norberg, VD, Qlosr Group AB (publ.)

+46(0)70-9794644

www.qlosr.se

Om Qlosr Group AB (publ)

Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar och säljer och levererar paketerade prenumerationstjänster till friskolor och små- och medelstora företag. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets två primära målgrupper utgörs av företag i storleken 10–300 användare, samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.

Denna information är sådan information som Qlosr Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-06-22