Om oss

Hållbarhet

I allt vi gör inom Qlosr och för våra kunder samt i vårt närområde vill vi bidra till en bättre värld. Det innebär att ta ett betydande ansvar, fast det leder även till stora möjligheter. Här kan ni läsa mer om vårt hållbarhetsarbete, drivet av vårt engagemang och våra värderingar, samanhållet av vårt ISO-arbete.

Övergripande vision

Qlosrs övergripande vision är att ha ett integrerat hållbarhetsarbete i allt vi gör. Hållbarhetsarbetet kännetecknas av att ständigt öka vårt samhällsansvar och bidra till en bättre värld. Det ökar vår konkurrenskraft, kundernas lojalitet och investerarnas intresse.

Vårt hållbarhetsarbete bidrar till att behålla kompetens och attrahera nya talanger genom att vi är hjälpsamma och ger frihet under ansvar där allas bidrag räknas.

Eftersom det hållbara livscykelperspektivet är inarbetat i affärsmodellen minskas klimatpåverkan lika framgångsrikt som vår tillväxt. Genom att integrera förvärvade bolag i vårt hållbarhetsarbete anses våra förvärv klimatpositiva och bidra till klimatomställningen.

Hållbarhetspolicy

Hållbarhet är en grundläggande och vägledande princip för all verksamhet inom Qlosr.

Qlosr har ett starkt engagemang för att vår verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Vi anser att öppenhet kring hållbarhetsarbetet är en viktig grundprincip. Qlosr eftersträvar en dialog med olika intressenter för att utveckla arbetssätt och göra relevanta prioriteringar. Vi kräver samma öppenhet från våra leverantörer och underleverantörer. Qlosrs uppförandekod utgör grunden för koncernens hållbarhetsarbete.

Qlosr ska:

 • Utvecklas tillsammans med de samhällen bolaget verkar i.
 • Vara en inkluderande arbetsgivare som bejakar mångfald och där medarbetarna når sin fulla potential.
 • Bedriva verksamheten så att påverkan på människa, miljö och egendom minimeras och på ett sätt som minst motsvarar de krav som ställs av tillämplig lagstiftning.
 • Arbeta för ökad resurseffektivitet både i den egna verksamheten och genom bolagets produkter och tjänster.
 • Utvärdera miljöpåverkan av bolagets produkter i olika faser av deras livscykel och även involvera leverantörer och kunder i denna process.
 • Främja användningen av lämpliga och erkända standarder för miljöledning.
 • Följa upp utfall och kontinuerligt revidera målsättningar i syfte att minska bolagets miljö- och klimatpåverkan.
 • Bedriva arbetet utifrån ett långsiktigt perspektiv. En grundförutsättning för detta är bolagets lönsamhet.
 • Arbeta med ständiga förbättringar och kompetensutveckling av medarbetarna i syfte att nå bolagets mål och långsiktiga strategi.

Hållbarhetsstrategi

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete behöver vila på en hållbarhetsstrategi. Strategin bör ta hänsyn till omvärlden. Omvärldskartan kan delas in i tre världar; invärld som består av den egna organisationen, närvärld som består av den plattform vi agerar på såsom kunder och leverantörer samt omvärld som består av samhället utanför och som Qlosr normalt inte kan styra över.

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv genomsyras omvärlden av de 17 globala målen för hållbar utveckling från Förenta nationerna. Närvärlden består av marknadskrav, kundkrav och leverantörskrav. Invärlden består av policys, strukturkapital och certifikat.

Globala målen

Det finns 17 globala mål för hållbar utveckling, vilka i sin tur är uppdelade i delmål. Ett bolag kan sällan, på ett fördelaktigt sätt, arbeta med samtliga 17 mål samtidigt. Därför väljs de mest relevanta områdena ut för den verksamhet som bedrivs.

Vi på Qlosr har valt ut att fokusera på 5 av de 17 globala målen.

(4) God utbildning, (5) Jämställdhet, (8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, (12) Hållbar konsumtion och produktion, (13) Bekämpa klimatförändringarna.

Branschstandardiserade certifikat

Qlosr har idag ett certifierat strukturkapital inom kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001), informationssäkerhet (ISO 27001) och arbetsmiljö (ISO 45001). Detta utgör grunden för var vi strukturerat arbetar in hållbarhet i allt vi gör.

Koncernövergripande policys

Qlosr använder sig av policys som utgör riktlinjer och regelverk för hur bolaget ska agera i olika situationer och inom olika områden. Det kan även ge vägledning inför beslut och styrning.

Inom ramen för hållbarhet tillämpar Qlosr följande policys:

 • Uppförandekod
 • Värdegrund
 • Antikorruptionspolicy
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Likabehandlingsplan
 • Leverantörspolicy
 • Kemikaliehanteringspolicy
 • Policy mot konfliktmineraler
 • Policy för samhällsengagemang

Samhällsengagemang

För oss är det självklart att bidra till en positiv samhällsutveckling och att värna om närområdet där vi verkar. Därför engagerar vi oss lokalt och stödjer ett stort antal idrottsföreningar som exempelvis Önnered HK (handboll) i Göteborg, Swedish Tennis Academy i Malmö och Villa Lidköping BK (bandy) i Skara. Tillsammans med Södertälje SK, som vi stöttat i snart tio år, har vi skapat ett digitalt planeringsverktyg för svenska hockeyklubbar. Vidare donerar vi årligen till Stockholms Stadsmission.

Mer information om vårt hållbarhetsarbete och styrning finns att läsa på Qlosrgroup.se.

Kontakta oss

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Södertälje, Skövde, Uddevalla, Vänersborg, Skara, Kristinehamn och Vara.

Åk till toppen